چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ 
qodsna.ir qodsna.ir

عراق و افق های روشن
در سایه اصلاحات اساسی

«مهدی شکیبایی*»

 

اتحاد و اتفاق میان احزاب سیاسی عراق برای خارج کردن کشورشان از مشکلات، امیدواری زیادی را ایجاد کرده و به نظر می رسد عراق در حال پوست اندازی است و افق های روشنی پیش روی آن است.

 

دوازده حزب و گروه سیاسی که در حاکمیت سیاسی عراق مشارکت دارند در 19 نوامبر با امضای توافق نامه ای به دولت عراق که البته خود بخشی از آن هستند، فرصت دادند تا اصلاحات لازم را برای برون رفت کشور از بحران انجام دهند. بر اساس این توافق اگر دولت در فرصت داده شده قادر به انجام اصلاحات مورد نظر نشود و یا اقدامات انجام گرفته راضی کننده نباشد، این احزاب و گروه ها از طریق فراکسیون های پارلمانی تلاش خواهند کرد تا با تصویب قوانین لازم زمینه خروج عراق از بحران را فراهم سازند.

 

در این توافق موارد متعددی مطرح شده است که مهمترین آنها 1- اصلاح قانون انتخابات که البته لازمه آن اصلاح قانون اساسی کشور است. 2-اصلاح کمیسیون جدید انتخابات 3- انجام اصلاحات گسترده در کابینه به دور از هر گونه سهم خواهی گروه ها و احزاب سیاسی 4- پاسخگویی به برخی مطالبات مردم که در پروسه اعتراضات مردمی بر آن تاکید شده است مانند ایجاد شغال برای بیکاران و نیز پرداخت کمک هزینه موقت برای تحصیلکرده های بیکار5- بازگرداندن افرادی که به دلایل غیر امنیتی از کار اخراج شده اند اعم از نظامیان و غیره.

 

پیش نویس قانون انتخابات تا حدی آماده شده است و با اصلاحات صورت گرفته و کاهش سن ورود به پارلمان به 25 سال زمینه برای مشارکت بیشتر جوانان در حوزه قانونگذاری مهیا شده است. همچنین بر اساس قانون جدید نمایندگان پارلمان نمی تواند در دستگاه های دولتی مسئولیت مدیریتی اعم از وزارت و یا معاونت و نیز مدیریت ارشد داشته باشند.

 

کمیسون ویژه انتخابات نیز بر اساس پیش نویس تهیه شده از استقلال بسیار زیادی برخوردار شده است و برای کاهش تبعات ناشی از حضور تعداد زیاد اعضاء آن، اعضاء از 38 نفر به هفت نفر کاهش یافته است که نحوه انتخاب آنها هم تغییر یافته است.