یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ 
qodsna.ir qodsna.ir

آمار جمعیت فلسطینی‎ها در غزه و کرانه باختری

دفتر مرکزی آمار و کمیته ملی جمعیت در گزارشی مشترک اوضاع جمعیتی فلسطین را به مناسبت روز جهانی جمعیت بررسی کرده که براساس آن جمعیت فلسطینی در غره و کرانه باختری به چهار میلیون و 950 هزار نفر رسیده است.

 

ترجمه اختصاصی خبرگزاری قدس (قدسنا)  - فلسطین الیوم: مهمترین براساس این گزارش جمعیت ارزیابی شده فلسطین تا نیمه سال 2017 در غزه و کرانه باختری برابر با 95/4 میلیون نفر است.
 

بنابر گزارشات این دفتر مرکزی آمار فلسطین که با تکیه بر نتایج کلی جمعیتی و خانوارهای فلسطینی بدست آمده، جمعیت فلسطین در غزه و کرانه باختری تا نیمه اول سال 2017 ،   95/4 میلیون نفر بوده که 52/2 میلیون نفر آنان مرد و 43/2 میلیون نفر آنان زن می باشند. تعداد جمعیت ارزیابی شده کرانه باختری نیز حدود 01/3 میلیون نفر بوده که 53/1 میلیون نفر آن مرد و 48/1 میلیون نفر آنان زن می باشند. این در حالی است که تعداد جمعیت نوار غزه در همین سال حدود 94/1 میلیون نفر بوده که 988 هزار نفر آنان مرد و 956 هزار نفر آنان مرد می باشد.

 

جامعه فلسطینی نوار غزه جوان تر از کرانه باختری

تا نیمه سال 2017 برآورد نسبت افراد رده سنی تا 14 سال می باشند 9/38 درصد از کل جمعیت فلسطین می باشد که این نسبت در کرانه باختری 6/36 درصد و در نوار غزه 6/42 درصد می باشد. در همین مقطع زمانی کاهش نسبت افرادی که سن آنها به 65 سال می رسد به 9/2 درصد مشاهده می شود که 3/3 درصد آن در کرانه باختری و 4/2 آن در نوار غزه است.

 

افزایش تراکم جمعیت در نوار غزه

بر اساس نتایج ارزیابی خوشه ای فلسطین در سال 2014، میانگین باروری کلی در فلسطین کاهش یافته به صورتی که میانگین تولد از 6 تولد در سال 1997 به 1/4 در سال (2011-2013) کاهش یافت. میانگین تولد در کرانه باختری از 6/5 در سال 1997 به 7/3 در سال های 2011 تا 2013 رسید اما در نوار غزه این میانگین از 9/6 در سال 1997 به 5/4 در سال های 2011 تا 2013 رسید. پس میانگین تولد در نوار غزه نسبت به کرانه باختری افزایش داشته است. در طول سال های 2016 تا 2020 کاهش میانگین خام تولد و مرگ در فلسطین انتظار می رود.

 

پیش بینی های جمعیتی اشاره دارد به اینکه میانگین خام تولدها در فلسطین از 9/30 تولد به ازای هر 1000 نفر در سال 2016 به 29 تولد به ازای هر 1000 نفر در سال 2020 کاهش می یابد. از جهت دیگر انتظار می رود میانگین خام ارزیابی شده مرگ و میر در فلسطین نیز از 5/3 به ازای هر 1000 نفر جمعیت در سال 2016 به 4/3 به ازای هر 1000 نفر کاهش خواهد یافت.

 

کاهش متوسط جمعیت خانواده

گزارشات سال 2016 اشاره دارد به اینکه  متوسط جمعیت خانواده در فلسطین در سال 1997 دچار کاهش شده است. متوسط جمعیت خانواده از 4/6 نفر در سال 1997 به 2/5 نفر در سال 2016 کاهش یافته است. از سوی دیگر جمعیت خانواده در کرانه باختری از 1/6 نفر در سال 1997 به 8/4 نفر در سال 2016 کاهش داشته است این در حالی است که این آمار در نواز غره از 9/6 نفر در سال 1997 به 7/5 نفر در سال 2016 کاهش یافته است.

 

از هر 10 خانواده، یک خانواده تحت سرپرستی زنان

ارزیابی های نیروی کار در سال 2016 نشان می دهد که 11 درصد از خانواده ها در فلسطین تحت سرپرستی زنان می باشد که در واقع 12 درصد آن مربوط به کرانه باختری و 9 درصد آن مربوط به نوار غزه می شود. معمولا زنان خانواده های کوچک را سرپرستی می کنند به وجهی که میانگین جمعیت خانواده هایی که زنان در سال 2016 در فلسطین سرپرستی می کنند 3 نفر است و این در حالی است که متوسط جمعیت خانواده های سرپرستی شده توسط مردان 7/5 نفر می باشد.

 

مشارکت پایین زنان در نیروی کار در مقایسه با مردان در سه ماهه اول سال 2017

نتایج ارزیابی های نیروی کار در مورد نسبت مشارکت در فلسطین اشاره دارد نرخ 8/45 از کل نیروی انسانی ( سنین بالای 15 سال ) در سه ماهه اول سال 2017 دارد ( یعنی از هر 10 نفر بالای 15 سال 4 نفر جزء نیروی کار محسوب می شود ). در واقع 8/45 درصد در کرانه باختری در مقابل 7/45 در نوار غزه. اما نسبت مشارکت زنان در نیروی کار در مقایسه با مردان کمتر است و به طور کلی در فلسطین 4/19 درصد نیروی کار را زنان و 6/71 را مردان تشکیل می دهند. اما در کرانه باختری این نسبت 6/17 برای زنان و 3/73 برای مردان و در نوار غزه 3/22 برای زنان و 6/68 برای مردان است.

 

بیش از 25 درصد مشارکت کنندگان در نیروی کار در سه ماهه اول سال 2017 بیکار شدند

ارزیابی ها بیانگر این هستند که نسبت بیکار ها از افراد مشارکت کننده در نیروی کار در سه ماهه اول سال 2017 در فلسطین به 27 درصد می رسد و این نسبت در کرانه باختری 8/18 و در نوار غزه 1/41 درصد است. چنانچه نسبت بیکاری در فلسطین میان زنان مشارکت کننده در نیروی کار به 6/46 درصد در مقابل 9/21 برای مردان می رسد.

 

حدود 9 درصد از افراد 15 سال به بالا  مدرک تحصیلی ندارند

گزارشات کلی در سال 2016 در سطح فلسطین بیانگر آن است که 14 درصد از افراد بالای 15 سال مرحله لیسانس و بالاتر در دانشگاه  را گذرانده اند. اما نسبت افرادی که هیچ مدرک تحصیلی ندارند 9 درصد است.

 

بیسوادی میان زنان سه برابر و نیم در مقایسه با مردان است

ارزیابی های سال 2016 بیانگر آن است که نسبت بیسوادی میان افراد بالای 15 سال در فلسطین به 1/3 درصد می رسد که در این نسبت تفاوت زیادی میان مردان و زنان وجود دارد به طوری که 4/1 درصد به مردان و 8/4 درصد به زنان اختصاص دارد.

 

بیش از 75 درصد خانواده ها در منازل ملکی خود زندگی می کنند

نسبت خانواده های فلسطینی که معمولا خانه برای یکی از افراد خانواده است به حدود 77 در سال 2016 درصد می رسد. این نسبت در کرانه باختری 79 درصد و در نوار غزه به 72 درصد می رسد. این درحالی است که درصد خانواده های فلسطینی که در خانه های استیجاری زندگی می کنند به 9 درصد می رسد. این نسبت در کرانه باختری به 10 و در نوار غزه به 7 درصد می رسد.

 

88 درصد خانواده های فلسطین از شبکه عمومی آب استفاده می کنند

گزارشات سال 2016 بیانگر آن است که 88 درصد خانواده های ساکن در فلسطین از شبکه عمومی آب استفاده می کنند. این نسبت در کرانه باختری به 83 درصد و در نوار غزه به 94 درصد می رسد. گزارشات سال 2016 اشاره دارد به اینکه تقریباَ همه خانواده های ساکن در فلسطین در خانه های به شبکه عمومی برق متصل هستند و این مسئله برای کرانه باختری و نوار غزه صادق است.

 

بیش از نیمی از خانواده های فلسطینی در خانه های متصل به شبکه فاضلاب اقامت دارند

ارزیابی های کلی سال 2019 بیانگر آن است که حدو 37 درصد از خانواده های فلسطینی در خانه های اقامت می کنند برای دفع فاضلاب خود به چاله هایی متصل هستند که به این منظور حفر شده است. این نسبت در کرانه باختری 56 درصد و در نوار غزه 9 درصد است. این در حالی است که 62 درصد از خانواده های فلسطینی در خانه های متصل به شبکه دفع فاضلاب متصل هستند که این نسبت در کرانه باختری 43 درصد و در نوار غزه 91 درصد می باشد.

انتهای پیام/22/
مطالب مرتبط

World Population Review  منتشر کرد؛

جدیدترین مقایسه جمعیتی در فلسطین صهیونیستها از لحاظ جمعیت و نرخ رشد عقب افتادند
World Population Review منتشر کرد؛

جدیدترین مقایسه جمعیتی در فلسطین/ صهیونیستها از لحاظ جمعیت و نرخ رشد عقب افتادند

یک سایت بین المللی جمعیتی جدیدترین آمار از جمعیت فلسطین را منتشر کرده که بر اساس آن هم جمعیت فلسطینی ها و هم نرخ رشد جمعیت آنها از جمعیت صهیونیستها بیشتر است.

|

قدسنا گزارش می دهد:

افزایش جمعیت و میانگین بالای فرزندآوری در فلسطین با وجود سیاست های رژیم صهیونیستی جمعیت داخل فلسطین در سال 2050 به نزدیک 9 میلیون نفر می‎رسد+ اینفوگرافی
قدسنا گزارش می دهد:

افزایش جمعیت و میانگین بالای فرزندآوری در فلسطین با وجود سیاست های رژیم صهیونیستی/ جمعیت داخل فلسطین در سال 2050 به نزدیک 9 میلیون نفر می‎رسد+ اینفوگرافی

آمارهای جدید منتشر شده از سوی بانک جهانی حاکی از افزایش جمعیت و میانگین فرزندآوری فلسطینی ها با وجود سیاست های رژیم صهیونیستی علیه آنان است.

|

نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل تاکید کرد:

نیاز فلسطین به یک میلیون فرصت شغلی جوانان در نوک پیکان بحران بیکاری
نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل تاکید کرد:

نیاز فلسطین به یک میلیون فرصت شغلی/ جوانان در نوک پیکان بحران بیکاری

نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از کمبود یک میلیون فرصت شغلی در فلسطین خبر داد و تاکید کرد در صورتی که نتوانیم این میزان فرصت شغلی را برای جوانان ایجاد کنیم در آینده بحرانی جدی گریبان ما را خواهد گرفت.

|

نظرات کاربران

فیلم

خبرگزاری بین المللی قدس


خبرگزاری بین المللی قدس

2017 Qods News Agency. All Rights Reserved

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.