جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ 
qodsna.ir

معرفی کتاب/سیاست ترانسفر یا کوچ اجباری فلسطینیان

خبرگزاری قدس : سرزمین فلسطین به عنوان عمق استراتژیک جهان اسلام بیش از 67 سال است که توسط صهیونیستها اشغال شده و تاریخ غنی آن در راستای سیاستهای سلطه گرانه غرب و صهیونیسم وبا استفاده از ابزارهای متعدد از جمله رسانه بارها مورد تحریف قرار گرفته است .
 
با توجه به اهمیت جایگاه فلسطین در حوزه تولید و نشر کتاب ، خبرگزاری قدس (قدسنا) جهت آشنایی بیشتر و درک درست تر مخاطبان از فلسطین، تاریخچه اشغال آن و تحولات سرزمینهای اشغالی و شناخت دشمن صهیونیستی به معرفی آثار تولید شده در این زمینه می پردازد .

 سیاست ترانسفر

معرفی مختصر کتاب:

ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ض‍م‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ف‍ه‍وم‌ ت‍ران‍س‍ف‍ر و زم‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ای‍ج‍اد آن‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍ان‌ طرح‌ ه‍ای‍ی‌ م‍ی‌ پ‍ردازد ک‍ه‌ ب‍رای‌ ک‍وچ‌ اج‍ب‍اری‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‍ی‍ان‌ دن‍ب‍ال‌ ش‍ده‌ و در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‍ی‌ ه‍م‌ آم‍اره‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‍ی‌ در خ‍ص‍وص‌ آوارگ‍ان‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‍ی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ اردن‌، ل‍ب‍ن‍ان‌ و س‍وری‍ه‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ و ش‍رای‍ط زن‍دگ‍ی‌ آن‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌. ض‍م‍ن‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ ح‍ق‌ ب‍ازگ‍ش‍ت‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‍ی‍ان‌، ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ دی‍ن‌ ح‍ق‌ و چ‍ش‍م‌ ان‍دازه‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ آی‍ن‍ده‌ ای‍ن‌ ق‍ض‍ی‍ه‌ وج‍ود دارد، از دی‍گ‍ر م‍وض‍وع‍ات‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ اس‍ت‌.

سیاست ترانسفر نوشته عبدالله الحسن و ترجمه محمدرضا بلوردی که در سال 1386 توسط انتشارات اندیشه سازان نور در 563 صفحه منتشر شده است .


| شناسه مطلب: 211527فیلم

خبرگزاری بین المللی قدس


خبرگزاری بین المللی قدس

2017 Qods News Agency. All Rights Reserved

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.