صفحه اصلی خبر خبر شماره :69159
 • مراسم بزرگداشت مرحومه دباغ در جمعیت دفاع از ملت فلسطین
  مراسم بزرگداشت مرحومه دباغ در جمعیت دفاع از ملت فلسطین
 • مراسم بزرگداشت مرحومه دباغ در جمعیت دفاع از ملت فلسطین
  مراسم بزرگداشت مرحومه دباغ در جمعیت دفاع از ملت فلسطین
 • مراسم بزرگداشت مرحومه دباغ در جمعیت دفاع از ملت فلسطین
  مراسم بزرگداشت مرحومه دباغ در جمعیت دفاع از ملت فلسطین
 • مراسم بزرگداشت مرحومه دباغ در جمعیت دفاع از ملت فلسطین
  مراسم بزرگداشت مرحومه دباغ در جمعیت دفاع از ملت فلسطین
 • مراسم بزرگداشت مرحومه دباغ در جمعیت دفاع از ملت فلسطین
  مراسم بزرگداشت مرحومه دباغ در جمعیت دفاع از ملت فلسطین
 • مراسم بزرگداشت مرحومه دباغ در جمعیت دفاع از ملت فلسطین
  مراسم بزرگداشت مرحومه دباغ در جمعیت دفاع از ملت فلسطین
 • مراسم بزرگداشت مرحومه دباغ در جمعیت دفاع از ملت فلسطین
  مراسم بزرگداشت مرحومه دباغ در جمعیت دفاع از ملت فلسطین
 • مراسم بزرگداشت مرحومه دباغ در جمعیت دفاع از ملت فلسطین
  مراسم بزرگداشت مرحومه دباغ در جمعیت دفاع از ملت فلسطین
 • مراسم بزرگداشت مرحومه دباغ در جمعیت دفاع از ملت فلسطین
  مراسم بزرگداشت مرحومه دباغ در جمعیت دفاع از ملت فلسطین
 • مراسم بزرگداشت مرحومه دباغ در جمعیت دفاع از ملت فلسطین
  مراسم بزرگداشت مرحومه دباغ در جمعیت دفاع از ملت فلسطین
 • مراسم بزرگداشت مرحومه دباغ در جمعیت دفاع از ملت فلسطین
  مراسم بزرگداشت مرحومه دباغ در جمعیت دفاع از ملت فلسطین
 • مراسم بزرگداشت مرحومه دباغ در جمعیت دفاع از ملت فلسطین
  مراسم بزرگداشت مرحومه دباغ در جمعیت دفاع از ملت فلسطین

برگزاری مراسم بزرگداشت خانم دباغ در جمعیت دفاع از ملت فلسطین (گزارش تصویری) 17:46 | 01\10\1395

مراسم بزرگداشت چهلمین روز در گذشت مرحومه مرضیه حدیدچی (دباغ) عضو فقیده هیات امناء جمعیت دفاع از ملت فلسطین در سالن شیخ مصطفی رهنما در محل جمعیت دفاع از ملت فلسطین برگزار شد.