qodsna.ir
در این ماه "المقلوبه"، الفریکه"، "المنسف" و انواع نوشیدنی‌هایی همچون "آب انار"، "آب انگور" و "آب پرتقال" سفره های افطار روزه داران فلسطینی را برکت داده است. بوی نان فلسیطنی که دست رنج زنان مقاوم این سرزمین است ، تاریخ و فرهنگ عمیق یک ملت را فریاد می زند که هنوزایستاده اند .
تاریخ انتشار :
یکشنبه 7 خرداد 1396

صفحه  12  از  13