qodsna.ir

معرفی کتاب/ سادیسم اسرائیلی

کتاب سادیسم اسرائیلی تحلیل و واکاوی 50 روزنسل کشی و جنایات جنگی رژیم جعلی صهیونیسم درغزه ازنگاه جامعه خبری و مطبوعاتی ایران می باشد.

خبرگزاری قدس (قدسنا) : سرزمین فلسطین به عنوان عمق استراتژیک جهان اسلام بیش از 65 سال است که توسط صهیونیستها اشغال شده و تاریخ غنی آن در راستای سیاستهای سلطه گرانه غرب و صهیونیسم وبا استفاده از ابزارهای متعدد از جمله رسانه بارها مورد تحریف قرار گرفته است.
 
با توجه به اهمیت جایگاه فلسطین در حوزه تولید و نشر کتاب ، خبرگزاری قدس (قدسنا) جهت آشنایی بیشتر و درک درست تر مخاطبان از فلسطین، تاریخچه اشغال آن و تحولات سرزمینهای اشغالی و آشنایی با دشمن صهیونیستی به معرفی آثار تولید شده در این زمینه می پردازد.


سادیسم اسرائیلی

معرفی مختصر کتاب:

کتاب حاضر با توجه به پیروزی جنبش مقاومت درغزه منتشر و درمعرض اندیشه و افکارعمومی قرارداده شده است ؛ حکایت گرتعهدبالاوعقلانیت نویسندگان وتحلیل گران جامعه مطبوعاتی کشورعزیزمان ایران می باشد . صاحبان فکروقلم دراین50 روزبا درایت ودلسوزی به موضوع غزه پرداخته وبه مردم مبارزومسلمان رنج دیده ودرخاک و خون غلتیده غزه قوت دل داده و یادآورشده اند ؛ شما تنها نبوده و نیستید و تمام مردم آزاده ی جهان درسرتاسرگیتی باشما هستند وروزی ، روزمرگ استکبارجهانی ورژیم کودک کش و غاصب صهیونیستی رارقم خواهند زدوسرود رهایی راباپیروزی براین جرثومه های فتنه وفساد،درعرش وفرش طنین اندازخواهند نمود.

مباحث تحلیلی این اثردرحقیقت دارای چند بُعد می باشد ؛ بُعد اول آن آشنایی با نوارغزه ، غزه وکرانه باختری است ؛ بُعد دوم به تاریخچه تجاوزرژیم اشغالگر صهیونیستی در فلسطین وغزه و شکست های این رژیم منحوس درمنطقه خاورمیانه پرداخته است ، و بُعد سوم اختصاص به فاجعه اخیر ، خبر پیروزی مردم مقاوم غزه وجنبش مقاومت وپذیرش آتش بس ازسوی رژیم اشغالگرغاصب دراین جنگ نابرابردارد؛ که درقالب 52 گفتارکوتاه ، متوسط و بلند مورد بحث وگفت وگو قرارگرفته است .

دراین کتاب علاوه بربیان مواضع شفاف مردم و مسئوولین بلند پایه نظام جمهوری اسلامی ایران به اعتراضات مدنی درسطح جهان ، تبیین ریشه ها وعوامل حوادث دردناک غزه ، تجزیه وتحلیل ابعادبین المللی جنگ 50 روزه ، بررسی ابعادجنایات اسرائیل ازمنظرحقوق بین الملل،تأییدجنایات اسرائیل درغزه توسط شخصیت ها ی حقیقی وحقوقی جهان و.... نیزاشاراتی شده است.

مؤلف : دکتراسدالله افشار

ناشر: مؤسسه انتشاراتی سفیراردهال

سال انتشار: پائیز 1393

تعدادصفحه :192
 


| شناسه مطلب: 80083