جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ 
qodsna.ir qodsna.ir
فلسطین در سالی که گذشت؟(بخش چهاردهم)

فرایند عادی سازی روابط عربی – اسرائیلی

فلسطین و منطقه در سال 1397 هجری شمسی رویدادهای سیاسی و میدانی مختلفی را به خود دیده است. البته کلید نقطه آغاز برخی از این تحولات و رخدادها در گذشته زده شد اما همچنان در سال 1397 تحولات و رخدادهای حوزه فلسطین و خاورمیانه نیز در اولویت بود . در نوشتار حاضر سعی شده به اختصار هر یک از این تحولات اشاره شود.

قدسنا: احمدرضا روح الله زاد: فلسطین و منطقه در سال 1397 هجری شمسی رویدادهای سیاسی و میدانی مختلفی را به خود دیده است. البته کلید نقطه آغاز برخی از این تحولات و رخدادها در گذشته زده شد اما همچنان در سال 1397 حوزه فلسطین و خاورمیانه از تحولات و رخدادهای مهم بشمار می رود. در نوشتار حاضر سعی شده به اختصار هر یک از این تحولات اشاره شود:

 

فرایند عادی سازی روابط عربی – اسرائیلی

 

نتنانیاهو و سلطان قابوس

 

رژیم صهیونیستی بر پایه اشغال سرزمین، اخراج یک ملت و جایگزین کردن مردم دیگر در سرزمین فلسطین ایجاد شده است. بر اساس این هویت جعلی و تحمیلی و بیگانگی تاریخی با محیط جغرافیایی، همواره از عدم پذیرش منطقه ای و انزوای مترتب بر آن در رنج بوده است. هر چند صهیونیست ها با توجه به اتکایی که بر قدرت های استعماری داشته و دارند همواره خود را بی نیاز از استقبال از سوی جوامعه منطقه می دیدند، زیرا بر اساس سودای تحقق اسرائیل بزرگ از طریق اشغال این جغرافیا یعنی محدوده تمدنی نیل تا فرات، اسب خود را زین کرده و موجد ناامنی گسترده و پیوسته در سطح منطقه و تحمیل دهها جنگ بر محیط منطقه ای و همسایگان فلسطین اشغالی شده اند.