یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸ 
qodsna.ir qodsna.ir

معاون سازمان فرهنگی شهرداری: جشن ابتذال شهردار تهران بخشی از یک جریان است

چطور کلیپ برنامه های ســه ساله سازمان فرهنگی هنری را به خاطر اینکه تصویر شهردار سابق در آن هست را در مراسم دیگری حذف کردند اما چنین موضوعی را ندیدند؟ به همین دلیل هم معتقدم که این اتفاق کاملا آگاهانه بوده و حداقل برگزار کنندگان برنامه و تیم فرهنگی شــهرداری تهران حتما اطاع داشــتند.

 

به گزارش خبرگزاری قدس به نقل از کیهان؛ معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: جشن ابتذال شهردار تهران، یک اتفاق نیســت، بلکه بخشی از یک جریان و نقشه هماهنگ شده است.

حجت الاسلام حسن ناصری پور معاون فرهنگی ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران در گفت وگو با خبرنگار کیهــان اظهار کرد: من موضوع رقص دختران در مقابل شــهردار تهران را هم محکوم می کنــم و هم تقاضا دارم که دادســتان تهران بررسی خود را تنها به این موضوع محدود نکند بلکه این اتفاق را به عنوان بخشــی از یک جریان در نظــر بگیرد و به ابعاد مختلف آن بپردازد.

 

چراکه این رویداد به هیچ وجه اتفاقی نبود و این بخشی از یک برنامه و هماهنگ شده بود. کسانی درباره این گونه اتفاقات تصمیم می گیرند که خارج از شهرداری هســتند و به برخی از نیروهایی که در سازمان فرهنگی شهرداری حضور دارند خط دهی می کنند. وی ادامه داد: وقتی بنا می شــود که شهردار تهران در برنامه ای حضور پیدا کنــد، از چند روز قبل همه چیز بررســی و تحت کنترل اســت؛ حتی مجری مراســم و متن حرف های او را بررسی می کنند.

 

به همین دلیل هم من می گویم که ماجرای اخیر، اصا اتفاقی نبود. چطور کلیپ برنامه های ســه ساله سازمان فرهنگی هنری را به خاطر اینکه تصویر شهردار سابق در آن هست را در مراسم دیگری حذف کردند اما چنین موضوعی را ندیدند؟ به همین دلیل هم معتقدم که این اتفاق کاما آگاهانه بوده و حداقل برگزار کنندگان برنامه و تیم فرهنگی شــهرداری تهران حتما اطاع داشــتند.

 

مطمئن باشید که اگر رسانه ها برخورد نمی کردنــد و علما واکنش نشــان نمی دادند آنها به مرحلــه بعدی می رفتند و مرزهای کار خود را گسترش می دادند. فقط کافی است که عرصه فرهنگی کشور در 9 ماه گذشته را در نظر بگیریم و به بیانات اخیر رهبر معظم انقاب هم توجه کنیم؛ متوجه می شویم که این گونه اتفاقات برنامه ریزی شده است و بانیان چنین موضوعاتی به صورت حساب شده در حال جلو رفتن هستند. معاون فرهنگی ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همچنین درباره نقش این سازمان در بروز چنین مسئله ای تصریح کرد: تا جایی که بنده به عنوان معاون فرهنگی این سازمان خبر دارم، این سازمان اطاعی از این برنامه نداشت. به همین دلیل هم نامه آقای نجفی به ســازمان فرهنگی هنری، توهین به این ســازمان بود. سازمان فرهنگی هنری شهرداری یک نهاد ارزشی و انقابی است و از این گونه مسائل مبراســت. خود من از رئیس سازمان گله مند هستم.

 

چون ایشــان مالک سازمان نیستند بلکه کلیددار سازمان هستند. به همین دلیل هم باید در همان لحظه اول در مقابل این رفتار شهردار تهران موضع گیری می کرد. ناصــری پور در پایان گفت: به دغدغه منــدان و اهالی فرهنگی و هنر وعده می دهم که به زودی مطالب دیگری در این زمینه را خواهم گفت.

 

انتهای پیام/پ.ع/


| شناسه مطلب: 309278نظرات کاربران

فیلم

خبرگزاری بین المللی قدس


خبرگزاری بین المللی قدس

2017 Qods News Agency. All Rights Reserved

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.