qodsna.ir qodsna.ir
روز جهانی قدس/11

محدودیت‎ها و موانع برگزاری روز جهانی قدس در خارج از کشور

بسیاری از نمایندگی های فرهنگی روی اصل برگزاری کار می کنند تا احیا فرایند فکری وحدت امت و اولویت آزاد سازی فلسطین و قدس شریف که هدف اصلی اعلام روز جهانی قدس از سوی امام خمینی(ره) بوده است.


گروه تحلیل و تفسیر خبرگزاری قدس (قدسنا):  یکی از وظایف نمایندگی های سیاسی و خصوصا فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور گرامیداشت و شایسته مناسبت های ملی و اسلامی ایران است. روز جهانی قدس هم یک مناسبت مهم در تقویم جمهوری اسلامی محسوب می شود . در بخش یازدهم پرونده روز جهانی قدس در نظر داریم عملکرد این نمایندگی ها در این حوزه را بررسی کنیم.
 

برگزاری روز جهانی قدس در خارج از کشور متاسفانه با محدودیت ها و مشکلات جدی روبرو است.

 با فرض اینکه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران بخواهد در این زمینه کمکی هم بکند؛ بسیاری از کشورها آن را نوعی دخالت در امور داخلی می شمارند.

 از این رو فعالیت نمایندگی های ایران در ارتباط با روز جهانی قدس با چالش های زیادی روبرو است.

همچنین در کشورهایی که امکان برگزاری چنین مراسمی وجود دارد؛ متاسفانه؛ این فرایند بیشتر نمایشی و سطحی اتفاق می افتد و فاقد عمق فکری است.

 به عبارت دیگر بسیاری از نمایندگی های فرهنگی روی اصل برگزاری کار می کنند تا احیا فرایند فکری وحدت امت و اولویت آزاد سازی فلسطین و قدس شریف که هدف اصلی اعلام روز جهانی قدس از سوی امام خمینی(ره) بوده است.


انتهای پیام/22/