qodsna.ir

معرفی کتاب/ ساختارهای صهیونیستی

خبرگزاری قدس: سرزمین فلسطین به عنوان عمق استراتژیک جهان اسلام بیش از 66 سال است که توسط صهیونیستها اشغال شده و تاریخ غنی آن در راستای سیاستهای سلطه گرانه غرب و صهیونیسم وبا استفاده از ابزارهای متعدد از جمله رسانه بارها مورد تحریف قرار گرفته است .
 
با توجه به اهمیت جایگاه فلسطین در حوزه تولید و نشر کتاب، خبرگزاری قدس (قدسنا) جهت آشنایی بیشتر و درک درست تر مخاطبان از فلسطین، تاریخچه اشغال آن و تحولات سرزمین های اشغالی و آشنایی با دشمن صهیونیستی به معرفی آثار تولید شده در این زمینه می پردازد .

ساختارهای صهیونیستی

معرفی مختصر کتاب:

جنبش صهیونیسم و پس از آن اسرائیل، بلایی خانمان سوز و بزرگ بر سر ملت فلسطین و باعث بسیاری از مصایب در نیم قرن اخیر در منطقه بوده است. عدم شناخت اسرائیل که سد و دیواری مستحکم است، باعث می شود تا نتوان درباره آن با تدبیر و اندیشه عمل کرد، البته اقداماتی علیه این رژیم صورت گرفته است، اما چون از روی عدم شناخت بوده با موفقیت همراه نشد.

این کتاب قصد دارد تعریفی واقعی و درست از اسرائیل و از جوانب مختلف آن ارائه دهد، به خصوص در زمینه ی جنبش صهیونیست و موسسات وابسته به آن و تغییر و تحول اوضاع عمومی یهود در جهان و توزیع کنونی آن ها و دیدگاه یهود نسبت به اسرائیل و رابطه آن دو و در آخر به شهرک نشینان و شهرک های مناطق اشغالی پرداخته است. در پایان کتاب پیوستی ملاحظه می شود که به معرفی اعضای هیئت دولت، نخست وزیر وکنیست (پارلمان) می پردازد.


این کتاب در دوازده فصل به نگارش درآمده است که به ترتیب در فصل اول به نظام قانونگذاری و نظام قضایی پرداخته می شود و در فصل دوم به ترکیب جمعیت و در فصل سوم نظام حاکم مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل چهارم این کتاب به احزاب سیاسی موجود پرداخته و در ادامه در فصل های پیش رو به ترتیب به مباحثی همچون اقتصاد، علم و تکنولوژی، آموزش و پرورش و مراکز نظامی مورد تحقیق و پژوهش قرار می گیرد. در فصل نهم اوضاع فلسطینیان در اسرائیل را برای خواننده مشخص می کند که در بخش بعدی این موضوع  با وضعیت شهرک های یهودی نشین در سرزمین های اشغالی تکمیل می شود. در نهایت در فصل یازدهم موسسه صهیونیسم و در فصل آخر، به یهودیان جهان پرداخته می شود.

نویسنده: صبری جریس، احمد خلیفه
ترجمه: قبس زعفرانی
سال چاپ: 1381
شمارگان: 1000 نسخه
ناشر: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه


| شناسه مطلب: 218185