qodsna.ir qodsna.ir

A Selection of Comments by Ayatollah Khamenei about Palestine and Quds Day

“World Quds Day is the day in which the Islamic nation makes its voice heard and stands up to divisive policies.”

A Selection of Comments by Grand Ayatollah Khamenei

 

 

گزیده بیانات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)

 

ومضات من کلام قائد الثورة الإسلامیة"مد ظله الوارف"

 

“World Quds Day is the day in which the Islamic nation makes its voice heard and stands up to divisive policies.”

 

"روزجهانی قدس روز فریاد و مقاومت امت اسلامی در مقابل سیاست های تفرقه انگیز است."

 

"یوم القدس یوم صرخة ومقاومة الأمة الإسلامیة فی وجه السیاسات الرامیة إلى بث الفرقة".

 

 

“World Quds Day is the day in which the Islamic nation voices its opposition to injustice and oppression at the hands of the Zionists and their supporters.”

 

 

"روز جهانی قدس روز اعلام مخالفت امت اسلامی با ظلم و بی عدالتی صهیونیستها و حامیانشان است."

 

"یوم القدس العالمی هو یوم إعلان رفض الأمة الإسلامیة لظلم وحیف الصهاینة وحماتهم".

 

 

“On the question of Palestine, the goal is to save Palestine, and that amounts to extermination of the Israeli government.”

 

 

 

"در مسأله‏ى فلسطین، آنچه که هدف است ، استنقاذ فلسطین است ؛ یعنى محو دولت اسرائیل "

 

 

 

"فی قضیة فلسطین، الهدف هو إنقاذ فلسطین، أی إزالة دولة إسرائیل".

 

 

 

 

 

“The Palestinian Intifada that originated in the Al-Aqsa Mosque is a divine sign that disgraced criminals will be brought to justice.”

 

 

 

"انتفاضه مسجدالاقصى یکى از آیات الهى است و جنایتکاران روسیاه را به شدت مجازات خواهدکرد."

 

 

 

"إنتفاضة المسجد الأقصى واحدة من الآیات الإلهیة، وهی ستلقن المجرمین الآثمین أشد العقاب".

 

 

 

 

 

 

 

“What is remarkable about today’s struggle and the Palestinian Intifada is that the Palestinian nation has risen up in the true sense of the word.”

 

 

 

"خصوصیت مبارزه امروز و انتفاضه فلسطین این است که ملت فلسطین به معناى حقیقى کلمه به‏پاخاسته است."

 

 

 

"میزة کفاح الیوم وانتفاضة فلسطین هی أن الشعب الفلسطینی انتفض بکل ما للکلمة من معنى".

 

 

 

 

 

 

 

“The Zionist regime is an impudent, savage regime which does not care about humanity and international rules.”

 

 

 

"رژیم صهیونیستی رژیمی گستاخ و وحشی و بی اعتنا به قوانین انسانی و مقررات بین المللی است."

 

 

 

"الکیان الصهیونی کیان وقح ووحشی ولا یعیر أهمیة للقوانین الإنسانیة والقررات الدولیة".

 

 

 

 

 

 

 

“Palestine is now the scene of humble bravery by an innocent generation and nation.”

 

 

 

"فلسطین اکنون صحنه دلاوری مظلومانه و غریبانه یک نسل و ملت مظلوم است."

 

"فلسطین الیوم هی ساحة استبسال مظلوم وغریب لجیل وشعب مظلومیْن".

 

 

 

 

 

 

 

“How far people are willing to go in their defense of the resilient Palestinian nation will come to light on Quds Day.”

 

"دفاع مردم از ملت مظلوم و مقاوم فلسطین در روز قدس روشن خواهد شد. "

 

 

 

"فی یوم القدس، سیتجسد دفاع الناس عن الشعب الفلسطینی المظلوم والمقاوم".

 

 

 

 

 

“The Palestinian Intifada that originated in the Al-Aqsa Mosque is a turning point in the struggle of the Palestinian people.”

 

 

 

"انتفاضه مسجد الاقصى سرآغاز تحولى بزرگ در مبارزات مردم فلسطین است"

 

 

 

"إنتفاضة المسجد الأقصى نقطة انطلاق لتحوّل کبیر فی کفاح الشعب الفلسطینی".

 

 

 

 

 

“Quds Day is a real manifestation of unity and cohesion in the world of Islam.”

 

 

 

" روز قدس یکى از آن جلوه‏هاى حقیقى اتحاد و انسجام دنیاى اسلام است"

 

 

 

"یوم القدس واحد من المظاهر الحقیقیة لاتحاد وانسجام العالم الإسلامی".

 

 

 

 

 

 

 

“The return of Palestinians to their land and expulsion of Zionist usurpers from Palestine is the only solution to the Palestinian issue.”

 

 

 

"تنها راه حل فلسطین ؛  بازگشت فلسطینی ها به سرزمینهای خود و اخراج صهیونیست های غاصب از آنجا می باشد."

 

 

 

"الحل الوحید لقضیة فلسطین؛ عودة الفلسطینیین إلى أراضیهم وإخراج الصهاینة الغاصبین منها".

 

 

 

 

 

 

 

“We are certain that Islam will eventually salvage Palestine and take back holy Quds from the aggressors.”

 

 

 

"ما ایمان داریم که اسلام سرانجام فلسطین را نجات داده و قدس عزیز را از دست متجاوزین پس خواهد گرفت."

 

 

 

"إننا نؤمن بأن فلسطین ستتحرر فی النهایة على ید الإسلام، ویسترد القدس العزیزة من ید المعتدین".

 

 

 

 

 

“On Quds Day our nation thinks of the future as it bolsters its resolve and moves to set the stage for the future.”

 

"در روز قدس ملت ما بیاد آینده می افتد و همت در خود ذخیره می کند و به حرکت درمی آید و راه را

 به سوی آینده باز می کند."

 

 

 

"یفکر شعبنا فی یوم القدس بالمستقبل، فیستجمع الهمّة فی نفسه وینطلق ویشق الطریق نحو المستقبل".

 

                        

 

 

 

 

 

“The government of the Islamic Republic and the Iranian people will always defend and support the Palestinians.”

 

 

 

"دولت جمهوری اسلامی و ملت ایران همواره مدافع و حامی فلسطینیان خواهد بود."

 

 

 

"إن حکومة الجمهوریة الإسلامیة والشعب الإیرانی سیظلان دوماً المدافع والمحامی عن الفلسطینیین".

 

 

 

 

 

 

 

“Resistance is the only way to secure the liberation of Palestine.”

 

 

 

"مقاومت تنها راه آزادسازی فلسطین است."

 

 

 

"المقاومة هی السبیل الوحید لتحریر فلسطین".

 

 

 

 

 

“The Palestinian youth are the flag-bearers of struggle.”

 

 

 

"پرچم مبارزه در دست جوانان فلسطینی است."

 

"لواء الکفاح یحمله شباب فلسطین".

 

 

 

 

 

“Today the generation that has taken up the cause of Palestine has awakened and developed an insight into the reality.”

 

 

 

"این نسلی که امروز با مسأله فلسطین را بر دوش گرفته است، بیدار شده و حقیقت را فهمیده است."

 

 

 

"هذا الجیل الذی ینهض بالقضیة الفلسطینیة الیوم، قد انتبه وأدرک الحقیقة".       

 

 

 

 

 

“The Zionist regime is the root-cause of the crisis in the Middle East and should be rooted out in order for the region to overcome this crisis.”

 

 

 

"رژیم صهیونیستی، ریشة بحران خاورمیانه به شمار می رود و برای پایان این بحران باید ریشه آن خشکانده شود."

 

 

 

"الکیان الصهیونی، هو سبب أزمة الشرق الأوسط، وإنهاء الأزمة یستدعی إزالة السبب".

 

 

 

 

 

 

 

“The flames of struggle are raging once again in the hearts of the offended, enraged and helpless Palestinians.”

 

 

 

"شعله های مقاومت  بار دیگر در سینه های ی تاب مردم رنجدیده و خشمگین و بی پناه فلسطین برافروخته شده است."

 

 

 

"إن جذوة المقاومة قد استعرت مرة أخرى فی صدور الفلسطینیین المکابدین والغاضبین والمشرّدین".

 

 

 

 

 

 

 

“The new Intifada by the Palestinian people showed that faithful individuals who rely on their resolve would prevail against all materialistic powers.”

 

 

 

"ملّت فلسطین در انتفاضة جدید خود بار دیگر غلبه انسان های مؤمن و متکّی به اراده خود را بر همة  قدرت‌های مادی نشان داد."

 

 

 

"لقد أثبت الشعب الفلسطینی فی انتفاضته الجدیدة مرة أخرى انتصار مَن یتحلى بالإیمان ویستند إلى إرادته على کافة القوى المادیة"

 

 

 

 

 

“The movement of the Palestinian people is one of a generation; thus it will never come to a halt. The Palestinian nation will eventually emerge victorious.”

 

 

 

"حرکت مردم فلسطین، حرکت یک نسل است و هیچگاه متوقف نخواهد شد و پیروزی در نهایت متعلق به ملّت فلسطین است."

 

 

 

"إن انتفاضة الشعب الفلسطینی هی انتفاضة جیل، ولن تتوقف مطلقاً. وسیکون النصر حلیف الشعب الفلسطینی فی النهایة".

 

 

 

 

 

“Palestine is bound to see a day when the Zionist regime is non-existent.”

 

 

 

"فلسطین قطعاً روزی را خواهد دید که رژیم صهیونیستی دیگر وجود ندارد."

 

 

 

"سترى فلسطین لا محالة ذلک الیوم الذی لا أثر فیه للکیان الصهیونی".

 

 

 

 

 

“Elimination of Israel from the region is the eternal stance of the Islamic Republic of Iran.”

 

"محو اسرائیل از منطقه ، موضوع همیشگی جمهوری اسلامی ایران است."

 

 

 

"إزالة إسرائیل من المنطقة یمثّل الهاجس الدائم للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة".

 

 

 

 

 

 

 

“All Islamic countries should join forces to stand up to the usurping Zionist invaders.”

 

 

 

"همة کشورهای اسلامی باید دست در دست یکدیگر در مقابل صهیونسم غاصب و متجاوز بایستند."

 

 

 

"على کافة الدول الإسلامیة أن تضع یدها بید الأخرى والوقوف بوجه الصهیونیة الغاصبة والمعتدیة".

 

 

 

 

 

“It is our Islamic duty to defend the innocent people of Palestine and support their uprising.”

 

"دفاع از ملّت مظلوم فلسطین و قیام شجاعانه و مظلومانة آنان وظیفة اسلامی همة ماست."

 

 

 

"الدفاع عن الشعب الفلسطینی المظلوم وانتفاضته البطولیة والمظلومة واجب إسلامی یقع على عاتقنا جمیعاً".

 

 

 

 

 

“Palestine is the top priority of the world of Islam.”

 

فلسطین، مسئله اول جهان اسلام است

 

 

 

"فلسطین، القضیة الأولى بالنسبة للعالم الإسلامی".

 

 

 

 

 

“The only way to settle the question of Palestine goes through resistance and struggle.”

 

تنها راه حل مسئله‌ی فلسطین، مقاومت است و مبارزه است.

 

 

 

"المقاومة والکفاح هما السبیل الوحید لحل القضیة الفلسطینیة".

 

 

 

 

 

“All of Palestine for all Palestinians.”

 

 

 

همه فلسطین برای همه مردم فلسطین.

 

"کلّ فلسطین لکلّ الفلسطینیین".

 

 

 

“In all fairness, the Palestinians and the residents of Gaza have gone down in history as the most resilient of nations.”

 

 

 

حقاً، انصافاً، مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم‌ترین ملتها ماندگار کردند.

 

 

 

"لقد خلّد الشعب الفلسطینی وأهالی غزة، حقاً، أسماءهم فی التاریخ بصفتهم أکثر الشعوب مقاومة".

 

 

 

 

 

“What has happened to the Palestinians since the outbreak of Intifada and emergence of real resistance years ago is a strange phenomenon which would have been impossible without divine guidance and assistance.”

 

 

 

آنچه که بر مردم فلسطین گذشته است، در طول این چند سال اخیری که انتفاضه‌ها شروع شده و مقاومت واقعی شکل گرفته، یک پدیده‌ی عجیبی است. این، جز هدایت الهی و دستگیری الهی چیز دیگری نیست

 

 

 

"ما شهده الشعب الفلسطینی على مدى السنوات الأخیرة، حیث اتقدت جذوة الانتفاضات وتبلورت المقاومة الحقیقیة یشکل ظاهرة عجیبة. هذا الأمر ما هو إلا عنایة ربانیة، وتسدید إلهی".

 

 

 

 

 

 

 

“You need to keep hope alive among the resilient people of Palestine and Gaza and let them know that their massive movement will produce its intended result.”

 

 

 

مردم فلسطین را، مردم غزه را، این ملت مقاوم و پولادین را باید امیدوار نگه دارید و بدانند که این حرکت عظیم آنها به نتیجه خواهد رسید.

 

 

 

"لابد لکم من إبقاء الأمل متقداً فی نفوس الشعب الفلسطینی، أهالی غزة، هذا الشعب المقاوم والصلب، وعلیهم أن یعلموا بأن حرکتهم العظیمة هذه ستؤتی أکلها".

 

 

 

 

 

 

 

“That the resistance front is growing increasingly mighty in the face of arrogant powers and infidels is obvious.”

 

 

 

اقتدار روزافزون جبهه‌ی مقاومت در مقابل جبهه‌ی استکبار و کفر است که امر مشهود و واضحی است.

 

 

 

"بات واضحاً وملحوظاً تزاید اقتدار جبهة المقاومة فی مقابل جبهة الاستکبار والکفر".

 

 

 

 

 

“The victory of the Palestinians in restoring their rights is no more difficult than the success of the Iranian people in establishing the Islamic Republic.”

 

 

 

 

 

پیروزی ملت فلسطین در بازگرداندن حق خود، دشوارتر نیست از پیروزی‌ای که ملت ایران در ایجاد جمهوری اسلامی در ایران داشت.

 

 

 

"إنتصار الشعب الفلسطینی فی استعادة حقه لیس بأصعب من الانتصار الذی حققه الشعب الإیرانی فی تأسیس الجمهوریة الإسلامیة فی إیران".

 

 

 

 

 

“To secure the liberation of Palestine and Quds, resistance is essential, so are perseverance and steadfastness.”

 

 

 

در راه آزادی فلسطین و قدس شریف استقامت لازم است، ایستادگی لازم است، ادامه دادن راه لازم است.

 

 

 

"مسیرة تحریر فلسطین والقدس الشریف تستلزم الثبات، تستلزم الصمود، تستلزم مواصلة السیر".

 

 

 

 

 

 

 

“Today the US and the West barefacedly lie about Palestine and many other issues.”

 

امروز آمریکا و غرب در قضیه‌ی فلسطین و در بسیاری از قضایای دیگر صریحاً دروغ می گویند .

 

 

 

"إن أمیرکا والغرب یمارسون الیوم کذباً سافراً فی قضیة فلسطین وفی کثیر من القضایا الأخرى".

 

 

 

 

 

“The question of Gaza is not simply about geography or a piece of land; rather, it is one that centers on humanity.”

 

 

 

مسئله‌ی غزه مسئله‌ی یک تکه سرزمین نیست؛ مسئله‌ی فلسطین فقط مسئله‌ی جغرافیا نیست؛ مسئله‌ی بشریت است؛ مسئله‌ی انسانیت است.

 

 

 

"قضیة غزة لیست قضیة قطعة أرض؛ قضیة فلسطین لیست مجرد قضیة جغرافیة؛ إنها قضیة البشریة؛ قضیة الإنسانیة".

 

 

 

 

 

“Today the question of Palestine is an indicator of commitment or lack of commitment to human principles.”

 

 

 

امروز مسئله‌ی فلسطین شاخص میان پایبندی به اصول انسانی و ضدیت با اصول انسانی است.

 

 

 

"قضیة فلسطین الیوم هی العلامة الفارقة بین التمسک بالمبادئ الإنسانیة ورفض المبادئ الإنسانیة".

 

 

 

 

 

 

 

“No doubt, Palestine will be liberated.”

 

 

 

فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این ،  هیچ شبهه‌ای نیست.

 

 

 

 "فلسطین سوف تتحرر؛ لاشک فی ذلک مطلقاً".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Palestine will certainly be liberated and handed back to its rightful owners, and a Palestinian government will be formed there. That is for certain. But the stain on the reputation of the US and the West will be impossible to remove.”

 

 

 

فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینی تشکیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدی نیست؛ اما بدنامی آمریکا و بدنامی غرب برطرف نخواهد شد.

 

 

 

"فلسطین سوف تتحرر بالتأکید، وسوف تعود إلى الناس وسوف تقوم علیها دولة فلسطینیة؛ لاشک فی هذه الأمور؛ لکن الذی لن یُمحى من الذاکرة هو الصیت السیئ لأمیرکا والصیت السیئ للغرب".

 

 

 

 

 

 

 

“The Palestinian question is an Islamic issue.”

 

 

 

مسئله‌ی فلسطین،  یک مسئله‌ی اسلامی است.

 

 

 

"قضیة فلسطین قضیة إسلامیة".

 

 

 

 

 

“All nations have a responsibility toward Palestine.”

 

 

 

همه‌ی ملتها در مقابل فلسطین مسئولند.

 

 

 

"کافة الشعوب مسؤولة قبال فلسطین".

 

 

 

 

 

“All governments, both Muslim and non-Muslim, have a responsibility toward Palestine.”     

 

 

 

همه‌ی دولتها در مقابل فلسطین مسئول هستند؛ چه دولتهای مسلمان، چه دولتهای غیر مسلمان.

 

  

 

"کافة الدول مسؤولة قبال فلسطین؛ سواء دول المسلمین، أو دول غیر المسلمین".

 

 

 

 

 

“In the Islamic Republic of Iran, the question of Palestine is not merely a tactical or politically-strategic issue; rather, it is ideological and faith-based.”

 

 

 

ما در جمهوری اسلامی مسئله‌ی فلسطین برایمان یک مسئله‌ی تاکتیکی نیست، یک استراتژی سیاسی هم نیست، مسئله‌ی عقیده است، مسئله‌ی دل است، مسئله‌ی ایمان است.

 

 

 

"قضیة فلسطین بالنسبة لنا فی الجمهوریة الإسلامیة لیست قضیة تکتیکیة، ولیست استراتیجیة سیاسیة، إنها قضیة عقَدیة، قضیة قلبیة، قضیة إیمانیة".

 

 

 

“The question of Gaza and Palestine is one of our own; it is an Islamic question, one for all Muslims; it is our responsibility.”

 

 

 

مسئله‌ی غزه و مسئله‌ی فلسطین، مسئله‌ی ماست؛ مسئله‌ی اسلامی ماست؛ مسئله‌ی همه‌ی مسلمین است و وظیفه‌ی ماست.

 

 

 

"قضیة غزة وقضیة فلسطین، قضیتنا؛ قضیتنا الإسلامیة؛ قضیة کافة المسلمین وهی من واجباتنا".

 

 

 

 

 

“With God’s grace, this year’s rallies to mark World Quds Day will be more passionate throughout the Islamic world.”

 

 

 

شما امسال خواهید دید که به فضل الهی و با توفیق پروردگار، روز قدس از هر سال، پُرشورتر و کوبنده‌تر در همه دنیای اسلام برگزار خواهد شد.

 

 

 

"سترون أن یوم القدس فی هذا العام سیکون بفضل الله تعالى وبتوفیقه، أکثر حماساً وأکثر وقعاً من کلّ سنة فی کل العالم الإسلامی".

 

 

 

“The Muslim world has welcomed the designation of the last Friday of Ramadan as World Quds Day by revered Imam [Khomeini].”

 

همه دنیای اسلام از روز قدسی که امام بزرگوار در جمعه آخر ماه رمضانِ هر سال معیّن کردند ، استقبال می‌کنند .

 

"إن العالم الإسلامی برمّته یرحب بیوم القدس الذی أعلنه الإمام العظیم فی آخر جمعة من شهر رمضان کلّ عام".

 

 

 

 

 

“The lofty goal of the Islamic nation - Liberation of Palestine in its entirety without letting go of a single inch of this Islamic land - will become a reality only through patience, prudence, reliance on God and collective endeavors by resistance movements and Islamic nations and governments.”

 

 

 

هدف والای امت اسلامی یعنی آزادسازی همه فلسطین بدون چشم‌پوشی از یک وجب از این سرزمین اسلامی، تنها با صبر و تدبیر و توکل و مجاهدت همگانی گروه‌های مقاومت و ملتها و دولت‌های اسلامی محقق خواهد شد.

 

 

 

 

 

"إن تحقق الهدف السامی للأمة الإسلامیة، والمتمثّل فی تحریر کافة التراب الفلسطینی دون التغاضی عن أی شبر من هذه الأرض الإسلامیة، رهن بالتحلی بالصبر والحنکة والتوکل والجهاد الجماعی لفصائل المقاومة والشعوب والحکومات الإسلامیة".

 

 

 

 

 

 

 

“If the leaders of the Zionist regime made a mistake, the Islamic Republic of Iran would raze Tel Aviv and Haifa to the ground.”

 

 

 

اگر غلطی از سردمداران رژیم صهیونیستی سر بزند ؛ جمهوری اسلامی ایران ، تل آویو وحیفا را با خاک یکسان

 

می کند .

 

 "لو صدر من قادة الکیان الصهیونی أیة حماقة؛ فإن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ستسوی تل أبیب وحیفا بالأرض".

 

 

 

 

 

 

 

Any plan to disintegrate Palestine is doomed.

 

 

 

هر طرحی که فلسطین را تجزیه کند مردود است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Murder, criminality and insults targeting Muslims in this historically unprecedented incident as well as efforts to destroy the first Qibla of Muslims and other religious sites in Palestine are some of the reasons why Palestine is the most important question facing the Muslim world.”

 

 

 

ﻛﺸــﺘﺎﺭ ﻭ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻭ ﺍﻫﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﻲ ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ «ﺗــﻼﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭ ﺯﻭﺍﻝ ﻗﺒﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﻳﻨﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻻﻳﻠﻲ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ «ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ»، ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺍﻭﻝ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺳﺖ

 

 

 

"إن ما یرتکب من قتل وإجرام وإساءة للمسلمین بشکل مستمر فی هذه الحادثة الفریدة من نوعها تاریخیاً ومحاولة تدمیر قبلة المسلمین الأولى وباقی المراکز الدینیة فی فلسطین، هی من بین العوامل التی تجعل من (فلسطین) القضیة الأولى للعالم الإسلامی".

 

 

 

 

 

“If Israel entered into war, we would level Haifa and Tel Aviv.”

 

 

 

اگر اسرائیل وارد جنگ شود ؛ حیفا و تل اویو را با خاک یکسان می کنیم .

 

 

 

 

 

 

 

“Palestine stretches from the Sea to the River, not even an inch less.” 

 

 

 

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﻓﻠﺴﻄﻴﻦِ ﺍﺯ ﺑﺤﺮ ﺗﺎ ﻧﻬﺮ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻭﺟﺐ ﻛﻤﺘﺮ .

 

"فلسطین، فلسطین من البحر حتى النهر، لیس بأقل من ذلک ولا حتى بشبر واحد".