صفحه اصلی خبر خبر شماره :62885
جان باختن سه کودک در غزه بر اثر آتش سوزی ناشی از استفاده از شمع به علت نبود برق 11:41 | 19\02\1395