صفحه اصلی خبر خبر شماره :56237
مجلس ملی فلسطین 10:56 | 08\06\1394